BFAME Final
Rank Score Name                 Team    #  1:1  1:2

  1  0.99 Azza Qashu - Randa Al Saket      Jordan   2  0.42 1.56
  2  0.96 Abu Jaber Aaida - Mays Wahib     Jordan   2  1.67 0.25
  3  0.85 P Sridhar - S Sunderram        India    2  0.27 1.44
  4  0.13 KR Venkatraman - Ashok Goel      India    1     0.13
  5 -0.13 Md. Rashedul             Bangladesh 1    -0.13

  6 -0.20 A.H.M Kamruzzaman           Bangladesh 2 -0.27 -0.13
  7 -0.23 Shah Ziaul - Rahman CHOWDHURY     Bangladesh 2  0.98 -1.44
  8 -0.25 Bindiya Naidoo - Satyavati Vasanth  India (W)  1    -0.25
  9 -0.27 Md. Moshiur RAHMAN          Bangladesh 1 -0.27
 10 -0.98 Debabrata Majumdar - Sumit Mukherjee India    1 -0.98

 11 -0.99 Marrianne Karmarkar - Rupa Bakeri   India (W)  2 -0.42 -1.56
 12 -1.67 Vasanti Shah - Alka Kshirsagar    India (W)  1 -1.67