Nyare uppdateringar
Hemsida
11. Feb 2020 14:08 GMT
Program
4. Feb 2020 18:21 GMT
Dry Martinis
27. Jan 2020 21:57 GMT
Notiser
27. Jan 2020 14:39 GMT
Medlemskap
10. Jan 2020 23:40 GMT
0 0 0 0 0 0
Pages viewed in 2020
WhatsApp-gruppen Bridge-AVH

WhatsApp-gruppen Bridge-AVH är ett forum för bridgeklubbens partnerservice och aktuell information. Meddela Carola per sms (050 5880382) om du vill vara med i gruppen.

AV-spelare på större tävlingar

Många av klubbens spelare deltar med framgång i MP-tävlingar och andra större turneringar. Läs mera under Notiser.

Bilbo

Anmäl dig till MP-tävlingarna på Bridgeförbundets hemsida, där du också kan läsa alla resultat. Bilbo finns här.

Nya alerteringsregler 1.1.2012

Från den 1.1 2012 gäller nya alerteringsregler på alla tävlingar, som arrangeras av Bridgeförbundets medlemsklubbar.

Läs mera under Tävlingsregler.

Tävlingsregler
Juryregler

Bridgeklubben inim AV Huvudföreningen rf


JURYINSTRUKTIONER 

 

    Protester

 •  Fel scorer: Protesttid 24 h efter att tävlingsresultaten är på nätet. Gäller även vanliga klubbtävlingar.
 •  Protester kan annars göras endast i klubbmästerskapstävlingar eller simultantävlingar.
 •  Klubbens mästerskapstävlingar: Protester mot domslut skall meddelas till tävlingsledaren senast 10 minuter efter avslutad tävling. Gäller alla deltävlingar separat. Protesten skall skickas skriftligt inom ett dygn till tl.
 • I MP-tävlingar gäller FBF:s regler

1  Tillsättande av jury

Inom AV tillsätts en jury endast för klubbens mästerskapstävlingar och för simultantävlingar som ordnas av FBF. En jury utses av arrangör eller tävlingsledare. Juryn ska bestå av tre personer.
En av dessa bör om möjligt vara lagklok, en elitspelare och den tredje representera aktuell tävlings snittspelare.
Vid MP tävlingar gäller FBF regler.

2  Tillkallande av jury

 • Tävlingsledaren sammankallar juryn till möte två timmar före nästa ordinarie måndagstävling.
 • Tävlingsledaren kallar juryn till sammanträde på tid och plats som tävlingsledaren fastställer.
 • Tävlingsledaren föreslår ordförande om inte ”arrangör” redan gjort detta.
 • Inblandade parter kallas. Styrelseledamot ska också kallas, om sådan finns närvarande.

På själva mötet:

 • Juryn utser en ordförande om detta inte redan är gjort.
 • Ordföranden presenterar juryn för parterna.
 • Ordföranden förklarar hur mötet ska genomföra

3  Redovisning av fallet

Alla parter bör ha kopior eller liknande på given och budgivningen. Först ska tävlingsledaren redogöra för:

 • Behandlingssättet, alla skall få prata utan att bli avbrutna
 • sitsen
 • budgivningen med alerteringar
 • spelet
 • parens avgivna deklarationer och egentliga överenskommelser.
 • vad spelarna anfört.
 • domslutet med angivande av vad som står skrivet i bridgelagen (vilken lag tävlingsledare dömt efter).

Arbetet fortskrider i följande ordning

 1. Först får juryn och sedan närvarande spelare ställa frågor till tävlingsledaren.
 2. Fakta fastställs.
 3. Överklagande sidan framför sina synpunkter.
 4. Först får juryn och sedan försvarande sidan ställa frågor till överklagande sidan.
 5. Försvarande sidan framför sina synpunkter.
 6. Först får juryn och sedan den överklagande sidan får ställa frågor till den försvarande sidan.

4  Juryarbetet

När juryn anser att den fått alla fakta, lämnar tävlingsledaren och spelarna mötet. Juryn behandlar fallet och tar då hänsyn till:

 • parets verkliga överenskommelse(r)
 • om paret ofta avviker från sina överenskommelser.
 • vad lagen i övrigt säger.
 • juryn har rätt (vilket inte tävlingsledaren har) att med procentsatser vikta olika resultat.

Juryn fattar beslut på det första och enda mötet. Detta kan sammanfalla med tävlingsledarens, det spelade resultatet eller ett annat resultat

5  Juryns beslut

Juryns beslut meddelas tävlingsledaren, som i sin tur informerar respektive parter.
För protest till tävligsledaren debiteras en deposition på 20 €. Denna återbetalas inte. Återbetalning möjlig i simultantävlingar eftersom dessa sker i FBF:s regi
Tävlingsledaren ska också tala om, att juryns beslut kan överklagas till klubbens styrelse
tillsammans med en deposition på 100 € som återbetalas om besväret är framgångsrikt.
Meddelandet bör ske samma dag som beslutet nått överklagande och försvarande sidan.

Dessa juryregler har fastställts av klubben styrelse 2018-11-26.

___________________________________________________________________________________

Tilläggsinformation, som inte är del av juryreglerna.

Mötet genomförs enligt juryreglerna. Särskilt bör juryn tänka på lag 12C1 och 12C2.

Bestraffningar i lagtävlingar ges företrädesvis i VP. Lag 12C2(b) säger 3 IMP.

Korrigerad poäng och andra alternativ

 • Vid korrigerad poäng, kan denna dömas i vilken enhet som helst; helpoäng, topscore, procent, imp eller VP.
 • Lindriga fel brukar bestraffas med 10 % avdrag på toppen, vilket motsvarar 1 VP (3 IMP) i lagtävling.
 • Förseningar i lagtävling kan resultera i bestraffningar i VP.

 

Nya alerteringsregler 1.1.2012

Finlands Bridgeförbund tillämpar i korthet följande nya regler gällande alertering från den 1.1.2012:

Följande bud bör alerteras:

 • Om öppningsbudet 1 i färg kan innebära färre än 4 kort bör budet alerteras (=bba).
 • Om svarsbudet 1NT på öppningsbudet 1 i färg är krav bba.
 • Om ny färg som svar på öppningsbudet inte är krav bba (gäller ej passad hand).
 • Om öppningsbudet inte innebär att man har den bjudna färgen (2 klöver) bba.
 • Om öppningsbudet 1NT kan innehålla singelton eller renons bba.
 • Om öppningsbudet 1NT kan innehålla mindre än 14 hp eller mera än 19 hp bba.
 • Om svaret 2 klöver på öppningsbudet 1NT är Stayman bba.
 • Om motståndarna inte kan förväntas veta ett buds betydelse bba.

Får ej alerteras:

 • Dubblingar eller redubblingar får ej alerteras.
 • 4 klöver eller högre bud får ej alerteras.

Utförlig text jämte exempel finns bl.a. på FBF:s hemsidor.

Handikapptävling

Partävling med handikappsberäkning

Från år 2009 har Finlands Bridgeförbund ordnat handikapptävlingar vid namn Rally flera gånger per år.

På AV spelar vi en handikapptävling per år enligt samma principer som Rallytävlingarna. Tävlingen spelas år 2012 den 27.2.

Handikappet räknas ut på basen av hur många mästar- och rankingpoäng spelaren har enligt en matematisk formel, som finns på Bridgeförbundets nätsida.

Det högsta handikapp man kan ha är 17 %. Parets handikappoäng adderas och divideras med 2. Parets gemensamma handikapp adderas till den procent paret spelat sig till i tävlingen.

Handikappoängen lever. De ändras varje gång en spelare får mästar- eller vinstpoäng.

2.2.2011, Agneta.

Board A Match

Board A Match eller BAM  
                                                                              
AV har i flera års tid ordnat en lag-MP-tävling i december där poängen inte räknas som i en vanlig lagtävling utan enligt en metod som går under namnet Board A Match.

Till åtskillnad från den för många förhatliga IMP-beräkningen är metoden urenkel. Man jämför varje brickas resultat vid båda borden och det lag som fått mera poäng vinner brickan med 2-0, vare sig differensen är 10 eller 10 000 poäng. Är resultatet exakt detsamma får vartdera laget 1 poäng. Det är alltså samma princip, som förr i världen gällde i de flesta bollsporter och som fortfarande finns kvar i åtminstone bandy och handboll.

Låt oss ta ett åskådligt exempel från en match mellan lagen A och B:
 
Bord 1   A sitter N-S och B sitter E-W                          
Bricka Kontrakt.   Stick    Resultat   Poäng NS
1       7H/S         12        -50         0
2       5D/N         10        -100        0
3       3C/W         8         100         2
4       3NT/E        9         -600        1
5       4S/N        10         620         2
6       4H/W       11         -650        2
7       5C*/N        6        -1400       0
8       3D/E          9        -110        2

Bord 2 B sitter N-S och A sitter E-W
Bricka Kontrakt.   Stick    Resultat   Poäng NS
1      6H/N          12       980         2
2      4S/S          10       620         2
3      2D/N          8          90         0
4      3NT/E        9       -600         1
5      3NT/N        9        600         0
6      4H/W        12      -680         0
7      4S/W         9        100         2
8      2H/W         9       -140         0

Vi ser att NS vid bord 1 har katastrofala resultat på brickorna 1, 2 och 7. Med normal IMP-räkning förlorar lag A matchen 3-43 eller 3-25 i vinstpoäng. Nu spelar vi emellertid Board A Match och lag A vinner 9-7!

Även våra årligen återkommande klubbmatcher mot Ekenäs BK och BK Slam spelas som BAM.

2.2.2011
Martin