Spade Heart  Diamond Club
Viimeisin päivitys
TÄRKEÄÄ!
17. Touko 2018 22:19 EEST
Kotisivu
9. Huhti 2018 07:25 EEST
Vuosikertomukset
19. Maalis 2018 09:05 EET
VP
27. Helmi 2018 09:53 EET
Kausi- ja mestaruustuloksia
6. Helmi 2018 10:27 EET
0 0 0 0 0 0
Sivuilla käyntiä 2018
TÄRKEÄÄ!

Kesällä 2018 pelataan sekä tiistaisin että torstaisin  TST ry:n tiloissa, Kanslerintie 19.
Pelit alkavat normaalisti kello 17.30.

Säännöt
 
 
  Turun Bridgekerho ry:n säännöt

1§ ·Nimi ja kotipaikka

 
Yhdistyksen nimi on Turun Bridgekerho ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kerhoksi. Kerhon virallinen kieli on suomi.


2§ ·Tarkoitus ja toimintamuodot
 
Kerhon tarkoituksena on:
 
i. toimia Suomen Bridgeliitto ry:n, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi, paikallisena jäsenyhdistyksenä,
 
ii. saattaa yhteen bridgeä harrastavia henkilöitä ja edistää ja kehittää bridge-harrastusta sekä
 
iii. lisätä lajin harrastajia.


 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho
 
i. harjoittaa tiedotustoimintaa,
 
ii. järjestää kursseja, kilpailu-, esitelmä- ja virkistystilaisuuksia sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa,
 
iii. järjestää harjoituksia, kilpailuja ja teoreettista opetusta
 
iv. liittyy jäseneksi muihin rekisteröityihin järjestöihin, joilla on vastaavat tavoitteet.


 
Toimintansa tukemiseksi kerho voi
 
i. vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 
ii. järjestää asianomaisella luvalla myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräystä,
 
iii. omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.


3§ ·Jäsenet
 
Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö sekä alaikäinen holhoojan suostumuksella. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kerhon kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.
 
Jäseneksi haluavan on ilmoittauduttava kerhon hallitukselle, joka hyväksyy uuden jäsenen hänen suoritettuaan jäsenmaksunsa kuluvalta vuodelta.
 
Kerho voi kutsua kunniajäseneksi kerhon hyväksi ansiokkaasti toimineita henkilöitä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä yksimielinen hallitus ja päätöksen tekee kerhon kokous. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kerhon kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.
 
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan kerhon syyskokouksen vahvistaman vuotuisen jäsenmaksun. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Kannattajajäsenen jäsenmaksusta päättää kerhon syyskokous erikseen.
 
Kerhon hallitus pitää jäsenistään luetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tietää rekisteriin merkityt tietonsa. Yhdistyksen hallituksella on oikeus luovuttaa rekisteritietoja ulkopuolisille, kunhan henkilötietolakia luovutuksessa noudatetaan.
 
Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai kerhon kokouksessa, jolloin eroaminen merkitään pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kalenterivuoden aikana. Jäsen voidaan erottaa, mikäli hän rikkoo kerhon sääntöjä tai sopimattomalla käytöksellä antaa aihetta kurinpitorangaistukseen. Tällaiset tapaukset on erikseen määritelty Suomen Bridgeliiton ohjeistoissa. Erottamisesta päättää kerhon hallitus.


4§ ·Kerhon kokoukset
 
Sääntömääräinen ja ylimääräinen kerhon kokous kutsutaan koolle hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Hallituksen tulee tiedottaa kerhon kokouksesta kirjeitse jäsenilleen ainakin kerhon peli-illoissa ja kerhon verkkosivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
 
Kerho pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta: kevätkokouksen maaliskuun ja syyskokouksen lokakuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kerhon kokous on pidettävä, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa kerhon äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä hallitukselta vaatii. Tällöin hallituksen on kutsuttava kokous koolle kolmen viikon kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta ja ilmoitettava siitä samalla tavalla kuin sääntömääräisestä kokouksestakin.
 
Kerhon kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä tai varsinaisen jäsenen valtuuttamalla edustajalla yksi ääni.
 
                     
 
Kevätkokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:
 
Kokouksen avaus
 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 
Kokoustoimihenkilöiden: puheenjohtaja, sihteeri, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan (voivat olla samat henkilöt) valinta
 
Työjärjestyksen hyväksyminen
 
Vuosikertomuksen esittäminen ja hyväksyminen
 
Edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen
 
Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 
Jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet
 
Jäsenehdotukset
 
Kokouksen päättäminen
 
Syyskokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat
 
Kokouksen avaus
 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 
Kokoustoimihenkilöiden: puheenjohtaja, sihteeri, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan (voivat olla samat henkilöt) valinta
 
Työjärjestyksen hyväksyminen
 
Seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuista päättäminen hallituksen esityksen pohjalta
 
Toimintasuunnitelman hyväksyminen
 
Talousarvion hyväksyminen
 
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuorovuosina
 
Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 
Kerhon edustajan valinta liiton kokouksiin
 
Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 
Jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet
 
Jäsenehdotukset
 
Kokouksen päättäminen
 
Kerhon jäsen voi tehdä hallitukselle aloitteita esitettäviksi yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. Ne on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava hallitukselle yhtä kuukautta ennen kerhon kokousta. Hallituksen on annettava aloitteesta kerhon kokoukselle lausuntonsa.
 
Jäsen voi tehdä kerhon kokouksessa ehdotuksia. Päätöstä kokous ei voi tehdä, mikäli asia olisi yhdistyslain mukaan pitänyt mainita kokouskutsussa.
 
Kerhon kokous päättää sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön tai kerhon toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta ja kerhon purkautumisesta ¾-määräenemmistöllä äänestykseen osallistuneiden jäsenten äänistä. Kerhon purkamiseen vaaditaan kuitenkin päätös kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.5§ ·Kerhon hallinto
 
Kerhon asioita hoitaa hallitus.
 
Hallitukseen kuuluu kerhon syyskokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määräytyy arvalla, sitten vuoron mukaan.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa arpa.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa.


Hallitus pitää kokouksissaan päätöspöytäkirjaa, josta ilmenevät kerhon tekemät hankinnat, sopimukset ja sitoumukset. Kerhon jäsenellä on oikeus tutustua näihin pöytäkirjoihin.

Hallituksen tehtävänä on:

i. johtaa kerhon toimintaa,

ii. tehdä kerhon nimissä sopimuksia,

iii. laatia ja esittää vuosikokoukselle toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös,

iv. huolehtia siitä, että kerhon käytettävissä on huoneisto, jossa voidaan säännöllisesti pelata yhtenä tai kahtena iltana viikossa,

v. huolehtia, että kerhon järjestämissä kilpailuissa on kilpailunjohtaja,

vi. määrätä kerhoilloissa perittävän pelimaksun suuruus ja vastaavasti jaettavien palkintojen määrä ja suuruus,6§ ·Kilpailunjohtaja

 Hallituksen valitsema kilpailunjohtaja hoitaa peli-illan käytännön järjestelyt:

Järjestää kilpailun

Kerää kilpailumaksut ja hoitaa mahdollisen palkinnon jaon

Tilittää ylijäämän taloudenhoitajalle

Huolehtii kausipisteiden ja voittopisteiden laskennan ja ilmoittamisen

Ilmoittaa hallitukselle uusien tarvikkeiden hankintatarpeesta

Ilmoittaa hallitukselle mahdollisista järjestyshäiriöistä ja muista epäselvyyksistä pelitilanteissa, jotka vaativat hallituksen toimenpiteitä.

Kilpailunjohtajana toimimisesta maksettavasta korvauksesta päättää kulloinkin istuva hallitus vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.7§ ·Kerhon nimen kirjoittaminen
 
Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä kerhon sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.


8§ ·Tilit ja tilintarkastus
 
Kerhon tilikautena on kalenterivuosi.
 
Tilinpäätös ja vuosikertomus ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.


9§ ·Kerhon purkautuminen
 
Kerhon purkautuessa kerhon varat käytetään kerhon tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
 
Kerhon tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


10§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.